02.06.2020

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich zawiadamia, że obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich odbędą się w byłym klubie „Kaesemek” przy ul. Wojska Polskiego 3 o godz. 17:00 w dniach:

I część – 23  czerwca 2020r.    – 3 Maja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; Niepodległości 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17; Traugutta 1, 2, 3, 4, 6, 8;

II część – 24 czerwca 2020r    – Mieszka I: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; 1 Maja: 28a, 30-32, 36-42; Jana Kiepury: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; Kilińskiego 13, Lipowa 6, członkowie nie zamieszkujący w zasobach spółdzielni;

III część – 25 czerwca 2020r. – Armii Krajowej 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; Wojska Polskiego 5, 5a, 5b;

IV część – 29 czerwca 2020r. – Polna 5a, 7, 7a, 7b, 9, 11, 13a, 16; Hubala 4, 17-19, 17-15; Zamkowa 14, 16-18; Plac Kościuszki 1;

V część – 30 czerwca 2020r. –  Warszawska 24b, 24c, 26b, 28, 28a, 30a; Wojska Polskiego 1 m 63, 66, 69, 72, 75-115;

z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad i wybór prezydium walnego zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybory:
a) komisji mandatowo – skrutacyjnej,
b) komisji wnioskowej.
4. Odczytanie porządku obrad podanego w zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu.
5. Sprawozdanie o liczbie członków obecnych na walnym zgromadzeniu i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedłożenie sprawozdania z działalności zarządu i sprawozdania finansowego spółdzielni za 2019 rok oraz informacji o realizacji uchwał walnego zgromadzenia z 2019 roku.
7. Przedłożenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sprawozdania z działalności zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok- uchwała nr 1/2020,
b) przeznaczenia nadwyżki bilansowej osiągniętej w 2019 roku – uchwała nr 2/2020,
c) sprawozdania z działalności rady nadzorczej za 2019 rok – uchwała nr 3/2020,
d) absolutorium członkom zarządu – uchwała nr 4/2020,
e) pokrycia kosztów przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności – uchwała nr 5/2020,
f) kwoty zobowiązań jaką może zaciągnąć spółdzielnia – uchwała nr 6/2020,
9. Wybory uzupełniające do rady nadzorczej z osiedla nr I (budynki przy ul. Mieszka I 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ul. 1 Maja 28a, 30-32, 36-42, ul. Kiepury 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, ul. Kilińskiego 13, ul. Lipowa 6, członkowie nie zamieszkujący w zasobach spółdzielni) – uchwała nr 7/2020.
10. Dyskusja.
11. Odczytanie zgłoszonych wniosków przez komisję wnioskową.
12. Zamknięcie obrad.

UWAGA:
– w wyborach uzupełniających zgłoszenia kandydatów z osiedla wymienionego w pkt. 9 porządku na członka rady nadzorczej należy dokonać na piśmie do dnia 08.06.2020r. Zgłoszenie winno być poparte przez co najmniej 10 członków spółdzielni (§ 28 ust.2 i § 34 ust. 5 statutu). Kandydaci na członka rady nadzorczej składają pisemne oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie – § 34 ust. 7 statutu oraz informacje, o których mowa w ust. 6 tego paragrafu, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących: zatrudnienia w spółdzielni, prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni, pozostawania w sporze sądowym ze spółdzielnią, zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych, liczby kadencji pełnionych w radzie nadzorczej. Wzór zgłoszenia kandydatów oraz wzór oświadczenia – do pobrania poniżej:
Wzór zgłoszenia na członka rady nadzorczej
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka rady nadzorczej

będące przedmiotem obrad materiały sprawozdawcze, w tym sprawozdanie finansowe, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdanie zarządu za 2019 rok, sprawozdanie rady nadzorczej za 2019 rok oraz projekty uchwał są wyłożone do wglądu od dnia 03.06.2020 roku w lokalu siedziby spółdzielni przy ul. Wojska Polskiego 3 w pokoju nr 10 w każdy dzień roboczy w godzinach od 800 do 1400; materiały będą również wyłożone na sali obrad.

– członkowie posiadający więcej niż jeden lokal mieszkalny mimo, że otrzymają zawiadomienie na wszystkie adresy, mogą głosować tylko na jednej części walnego zgromadzenia.

– w związku z epidemią – prosimy o zgłaszanie na piśmie, w terminie do dnia 12 czerwca 2020 roku zamiaru uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, w celu przygotowania obrad w sposób zapewniający bezpieczeństwo członków.

Zarząd spółdzielni zaprasza na ww. zebranie.