Informacje / Przetargi

 

 

Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Końskich ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

wykonanie budynku garażowego o konstrukcji stalowej wraz z montażem, zgodnie z projektem budowlanym na działce nr: 6263/4, 6263/5 w Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie KSM w terminie do dnia 26.04.2023 r. do godz. 9:30. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 000,00 zł. Wpłata wadium na konto BP PKO o /Końskie 85 1020 2629 0000 9402 0010 3770 do dnia 26.04.2023 r. do godz. 9:30. Przetarg odbędzie się w dniu 26.04.2023 r. o godz. 10:00.

 

W przypadku nie podpisania umowy przez wygrywającego przetarg, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowych informacji dotyczących zakresu robót i warunków przetargu można uzyskać w KSM w pokoju nr 6 lub pod numerem telefonu 41 375 0163 w godz. 8:00 – 14:00.

 

Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

pobierz specyfikację
pobierz projekt budowlany

pobierz wzór umowy

 

 

KONECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOŃSKICH

POSIADA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA JAK NIŻEJ :

 

L.p.

Adres lokalu

Powierzchnia użytkowa w m2

Cena za 1m2 plus podatek VAT

/ bez mediów /

1.

Wojska Polskiego 3

/piętro/

31,59

22,00

2

Wojska Polskiego 3

/piętro/

39,34

13,00

3

Plac Kościuszki 1

99,90( w tym

piwnica 59,90)

12,00

4

Armii Krajowej 2

35,50

10,00

5

Piłsudskiego 48

17,40

12,00

6

Piłsudskiego 48

18,10

12,00

7

Piłsudskiego 48

33,60

12,00

8

Piłsudskiego 48

20,20

12,00

9

Mieszka I 1

12,85

35,00

10

Mieszka I 1

14,79

35,00

11

Mieszka I 1

28,00

20,00

 

Strona zainteresowana wynajmem lokalu winna przedłożyć następujące dokumenty tj.

 

a. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS-u o nie zaleganiu w opłatach i z tytułu podatków,

b. dokument uprawniający do reprezentacji osób prawnych,

c. wyciąg z rejestru sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych

 

Bliższych informacji o wynajęciu lokalu można uzyskać pod nr tel. 41-375-01-72 lub w pokoju nr 7 w KSM (do wglądu wzór umowy najmu jak również regulamin spółdzielni dotyczący wynajmu lokali użytkowych).

 

Końskie, dn. 31.01.2023 r.