Przepisy

– Statut Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich

– Regulamin określający zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich

– Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich

– Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich

– Regulamin Zarządu Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich

Regulamin Rady Nadzorczej Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich

– Regulamin wnoszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych, ich rozliczenia w razie wygaśnięcia prawa do lokalu oraz przenoszenia i ustanawiania odrębnej własności lokali

– Regulamin przetargu na pierwszeństwo ustanowienia tytułu prawnego do lokalu – prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich

– Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych w Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich

– Regulamin zasad tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi oraz zasad gospodarki finansowej w Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich

– Regulamin określający zasady wymiany stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich

– Regulamin współżycia mieszkańców, utrzymania porządku, higieny, estetyki domu i otoczenia oraz korzystania z instalacji i urządzeń w zasobach Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich

– Wzór zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich

– Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich

– Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania jako członka Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w obradach walnego zgromadzenia

– Wzór zgłoszenia na delegata Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

– Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na delegata KSM

– Wzór zgłoszenia na zastępcę delegata Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

– Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na zastępcę delegata KSM

– informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich

– Wzór oświadczenia dotyczącego udzielania informacji drogą telefoniczną (RODO)