06.07.2020

Zarząd Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich dziękuje za udział w Walnym

Zgromadzeniu Członków Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich w roku bieżącym oraz

przedstawia protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków Koneckiej Spółdzielni

Mieszkaniowej w Końskich z dnia 06 lipca 2020 r. pobierz