16.05.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich zawiadamia, że obrady poszczególnych

części Walnego Zgromadzenia Członków Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich odbędą się

w byłym Klubie „Kaesemek” przy ul. Wojska Polskiego 3 o godz. 17:00 w dniach:

I część – 10 czerwca 2019 r. – 3 Maja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; Niepodległości 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17; Traugutta 1, 2, 3, 4, 6, 8;

II część – 11 czerwca 2019 r. – Armii Krajowej 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; Wojska Polskiego 5, 5a, 5b; Warszawska 24b, 24c, 26b, 28, 28a, 30a; Wojska Polskiego 1 m 63, 66, 69, 72, 75-115;

III część – 12 czerwca 2019 r. – Mieszka I 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; 1 Maja 28a, 30-32, 36-42; Kiepury 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; Kilińskiego 13, Lipowa 6, członkowie oczekujący, Polna 5a, 7, 7a, 7b, 9, 11, 13a, 16; Hubala 4, 17-19, 17-15; Zamkowa 14, 16-18; Plac Kościuszki 1;

z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad i wybór prezydium walnego zgromadzenia.

2. Odczytanie listy pełnomocnictw.

3. Wybory: a) komisji mandatowo – skrutacyjnej,

b) komisji wnioskowej.

4. Odczytanie porządku obrad podanego w zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu.

5. Sprawozdanie o liczbie członków obecnych na walnym zgromadzeniu i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przedłożenie sprawozdania z działalności zarządu i sprawozdania finansowego spółdzielni za 2018 rok oraz informacji o realizacji uchwał walnego zgromadzenia z 2018 roku.

7. Przedłożenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej za 2018 rok i informacji

z przeprowadzonej lustracji spółdzielni.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) sprawozdania z działalności zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok

– uchwała nr 1/2019,

b) przeznaczenia nadwyżki bilansowej osiągniętej w 2018 roku – uchwała nr 2/2019,

c) sprawozdania z działalności rady nadzorczej za 2018 rok – uchwała nr 3/2019,

d) absolutorium członkom zarządu – uchwała nr 4/2019.

9.Wybory do rady nadzorczej spółdzielni – uchwała nr 5/2019.

10.Dyskusja.

11. Odczytanie zgłoszonych wniosków przez komisję wnioskową.

12. Zamknięcie obrad.

Uwaga:

– zgłoszenia kandydatów na członka rady nadzorczej należy dokonać na piśmie do dnia

27.05.2019 r. Zgłoszenie winno być poparte przez co najmniej 10 członków spółdzielni

(§28ust.2i § 34 ust. 5 statutu). Kandydaci na członków rady nadzorczej składają pisemne oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie – § 34 ust. 7 statutu oraz informacje, o których mowa w ust. 6 tego paragrafu, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących: zatrudnienia

w spółdzielni, prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni, pozostawania w sporze sądowym ze spółdzielnią, zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych, liczby kadencji pełnionych w radzie nadzorczej.

pobierz Wzór zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich

pobierz Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich

– będące przedmiotem obrad materiały sprawozdawcze, w tym sprawozdanie finansowe, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdanie zarządu za 2018 rok, protokół lustracji, list polustracyjny, sprawozdanie rady nadzorczej za 2018 rok oraz projekty uchwał są wyłożone do wglądu od dnia 20.05.2019 roku w lokalu siedziby spółdzielni przy

ul. Wojska Polskiego 3 w pokoju nr 10 w każdy dzień roboczy wgodzinach od 8:00do 14:00;

materiały będą również wyłożone na sali obrad.

– członkowie posiadający więcej niż jeden lokal mieszkalny,mimo że otrzymają zawiadomienie na wszystkie adresy, mogą głosować tylko na jednej części walnego zgromadzenia.

Zarząd spółdzielni zaprasza na w/w zebranie.