30.05.2022

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich zawiadamia, że obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich odbędą się w byłym klubie „Kaesemek” przy ul. Wojska Polskiego 3 o godz. 17:00 w dniach:

I część – 21  czerwca 2022 r. – 3 Maja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; Niepodległości 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17; Traugutta 1, 2, 3, 4, 6, 8;

II część – 22 czerwca 2022 r. Armii Krajowej 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; Wojska Polskiego 5, 5a, 5b; Warszawska 24b, 24c, 26b, 28, 28a, 30a; Wojska Polskiego 1 m 63, 66, 69, 72, 75-115;

III część – 23 czerwca 2022 r. – Mieszka I 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; 1 Maja 28a, 30-32, 36-42; Kiepury 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; Kilińskiego 13; Lipowa 6; Polna 5a, 7, 7a, 7b, 9, 11, 13a, 16; Hubala 4, 17-19, 17-15; Zamkowa 14, 16-18; Plac Kościuszki 1; członkowie nie zamieszkujący w zasobach spółdzielni;                                      

z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad i wybór prezydium walnego zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybory:
a) komisji mandatowo – skrutacyjnej,
b) komisji wnioskowej.
4. Odczytanie porządku obrad podanego w zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu.
5. Sprawozdanie o liczbie członków obecnych na walnym zgromadzeniu i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedłożenie sprawozdań z działalności zarządu i sprawozdań finansowych spółdzielni za 2020 i 2021 rok oraz informacji o realizacji uchwał walnego zgromadzenia z 2020 roku.
7. Przedłożenie sprawozdań z działalności rady nadzorczej za 2020 i 2021 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sprawozdań z działalności zarządu oraz sprawozdań  finansowych  za  2020 i 2021 rok – uchwała nr 1/2022, uchwała nr 2/2022,
b) przeznaczenia nadwyżek bilansowych osiągniętych w 2020 i 2021 roku – uchwała nr 3/2022, uchwała nr 4/2022,
c) sprawozdań z działalności rady nadzorczej za 2020 i 2021 rok – uchwała  nr 5/2022, uchwała nr 6/2022,
d) absolutorium członkom zarządu – uchwała nr 7/2022, uchwała nr 8/2022,
e) zatwierdzenia aneksu nr 4/2021 do regulaminu rady nadzorczej spółdzielni – uchwała nr 9/2022,
f) kwoty zobowiązań jaką może zaciągnąć spółdzielnia – uchwała nr 10/2022,
9. Wybory do rady nadzorczej spółdzielni – uchwała nr 11/2022.
10.  Dyskusja.
11. Odczytanie zgłoszonych wniosków przez komisję wnioskową.
12. Zamknięcie obrad.

     UWAGA:

– będące przedmiotem obrad materiały sprawozdawcze, w tym sprawozdania finansowe, sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu za 2020 i 2021 rok, sprawozdania rady nadzorczej za 2020 i 2021 rok oraz projekty uchwał są wyłożone do wglądu od dnia 30 maja 2022 roku w lokalu siedziby spółdzielni przy ul. Wojska Polskiego 3 w pokoju nr 10 w każdy dzień roboczy w godzinach od 800 do 1400; materiały będą również wyłożone na sali obrad;

– członkowie posiadający więcej niż jeden lokal mieszkalny, mimo, że otrzymają zawiadomienie na wszystkie adresy, mogą głosować tylko na jednej części walnego zgromadzenia;

zgłoszenia kandydatów na członka rady nadzorczej należy dokonać na piśmie do dnia 06 czerwca 2022 roku. Zgłoszenie winno być poparte przez co najmniej 10 członków spółdzielni (§ 28 ust. 2 i § 34 ust. 5 statutu). Kandydaci na członków rady nadzorczej składają pisemne oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie – § 34 ust. 7 statutu oraz informacje, o których mowa w ust. 6 tego paragrafu, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących: zatrudnienia w spółdzielni, prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni, pozostawania w sporze sądowym ze spółdzielnią, zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych, liczby kadencji pełnionych w radzie nadzorczej. Wzór zgłoszenia kandydatów oraz wzór oświadczenia – do pobrania poniżej:
Wzór zgłoszenia na członka rady nadzorczej
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka rady nadzorczej

–  w związku z zabezpieczeniem prawidłowego przebiegu obrad – prosimy o zgłaszanie na piśmie, w terminie do dnia 15 czerwca 2022 roku zamiaru uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zarząd spółdzielni zaprasza na w/w zebranie.