28.10.2019

Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Końskich ogłasza przetarg nieograniczony na:

Rozbiórkę istniejącego budynku handlowo-mieszkalnego przy ul. 1 Maja w Końskich na podstawie opracowanego projektu budowlanego.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie KSM w terminie do dnia 14.11.2019 r. do godz. 9:30.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 1000 zł. Wpłata wadium na konto BP PKO o/Końskie 85 1020 2629 0000 9402 0010 3770 do dnia 14.11.2019 r. do godz. 9:30.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2019 r. o godz. 10:00. W przypadku nie podpisania umowy przez wygrywającego przetarg wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu robót, warunków przetargu i zawartości ofert można uzyskać w KSM w pokoju nr 7 lub telefonicznie pod numerem 41-375-01-72 w godz. 8:00 – 14:00.

Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.