21.09.2021

INFORMACJA

Niniejszym informujemy, iż spółdzielnia otrzymała Decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 1.09.2021 r. , określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości należących do Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na których nie został dopełniony obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych za miesiąc lipiec i tym samym została określona nowa stawka odpłatność za śmieci z 11 zł/osobę na 22 zł/osobę.

Wydanie Decyzji było podyktowane przeprowadzoną kontrolą Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. naszych miejsc do składowania nieczystości stałych tj. altan śmietnikowych i kontenerów. W wyniku kontroli stwierdzono niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez mieszkańców i w związku z powyższym w/w odpady zostały przyjęte (odebrane) jako niesegregowane (zmieszane).

Od niniejszej Decyzji, spółdzielnia pismem z dnia 9.09.2021 roku, wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, zaskarżając przedmiotową Decyzję i wnioskowała o jej umorzenie.

Należy nadmienić, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich, podobną kontrolę przeprowadziło w miesiącu sierpniu i nie wykluczone jest , że będą również w przyszłości. Dlatego też, w przypadku negatywnej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w przedmiotowej sprawie, spółdzielnia zmuszona będzie wprowadzić stosowną korektę wymiaru czynszowego w pozycji odpłatności za śmieci tj. – 22 zł od osoby za miesiąc lipiec 2021 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę, spółdzielnia po raz kolejny zwraca się do Państwa z apelem o segregację odpadów (szkło, plastik, papier), poprzez wrzucanie ich do odpowiednich pojemników typu dzwon a nie do pojemników – kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych.

Administracja KSM