18.05.2023

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich zawiadamia, że obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich odbędą się w byłym klubie „Kaesemek” przy ul. Wojska Polskiego 3 o godz. 17:00 w dniach:

I część – 12 czerwca 2023 r. – Armii Krajowej 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; Wojska Polskiego 5, 5a, 5b; Warszawska 24b, 24c, 26b, 28, 28a, 30a; Wojska Polskiego 1 m 63, 66, 69, 72, 75-115;

II część – 13 czerwca 2023 r. – Mieszka I 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; 1 Maja 28a, 30-32, 36-42; Kiepury 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; Kilińskiego 13; Lipowa 6; Polna 5a, 7, 7a, 7b, 9, 11, 13a, 16; Hubala 4, 17-19, 17-15; Zamkowa 14, 16-18; Plac Kościuszki 1; członkowie nie zamieszkujący w zasobach spółdzielni;  

III część – 14 czerwca 2023 r. – 3 Maja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; Niepodległości 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17; Traugutta 1, 2, 3, 4, 6, 8;

z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad i wybór prezydium walnego zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybory:
a) komisji mandatowo – skrutacyjnej,
b) komisji wnioskowej.
4. Odczytanie porządku obrad podanego w zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu.
5. Sprawozdanie o liczbie członków obecnych na walnym zgromadzeniu i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedłożenie sprawozdania z działalności zarządu i sprawozdania finansowego spółdzielni za 2022 rok oraz informacji o realizacji uchwał walnego zgromadzenia z 2022 roku.
7. Przedłożenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej za 2022 rok.
8. Zapoznanie się z wnioskami z przeprowadzonej lustracji spółdzielni oraz sposobem ich realizacji.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sprawozdania z działalności zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok – uchwała nr 1/2023,
b) przeznaczenia nadwyżki bilansowej osiągniętej w 2022 roku – uchwała nr 2/2023,
c) sprawozdania z działalności rady nadzorczej za 2022 rok – uchwała nr 3/2023,
d) absolutorium członkom zarządu – uchwała nr 4/2023,
e) wniosków z przeprowadzonej lustracji spółdzielni – uchwała nr 5/2023.
10. Wybór delegata i zastępcy delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
11. Dyskusja.
12. Odczytanie zgłoszonych wniosków przez komisję wnioskową.
13. Zamknięcie obrad.

UWAGA:

– będące przedmiotem obrad materiały sprawozdawcze, w tym sprawozdanie finansowe, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdanie zarządu za 2022 rok, informacja o realizacji uchwał walnego zgromadzenia z 2022 r., protokół lustracji, list polustracyjny, sprawozdanie rady nadzorczej za 2022 rok oraz projekty uchwał są wyłożone do wglądu od dnia 18.05.2023 r. w lokalu siedziby spółdzielni przy ul. Wojska Polskiego 3 w pokoju nr 10 w każdy dzień roboczy w godzinach od 8:00 do 14:00; materiały będą również wyłożone na sali obrad.

– członkowie posiadający więcej niż jeden lokal mieszkalny, mimo że otrzymają zawiadomienie na wszystkie adresy, mogą głosować tylko na jednej części walnego zgromadzenia.

– zgłoszenia kandydatów na delegata i na zastępcę delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP – należy dokonać na piśmie do dnia 29.05.2023 r. Zgłoszenie winno być poparte przez co najmniej 10 członków spółdzielni (§ 36 ust. 4 w zw. z § 34 ust.5 statutu). Kandydaci na delegata i zastępcę delegata składają pisemne oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie – § 34 ust. 7 statutu oraz informacje, o których mowa w ust. 6 tego paragrafu, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących: zatrudnienia w spółdzielni, prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni, pozostawania w sporze sądowym ze spółdzielnią, zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych. Wzór zgłoszenia kandydatów oraz wzór oświadczenia – do pobrania poniżej:
Wzór zgłoszenia na delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
Wzór zgłoszenia na zastępcę delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na zastępcę delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Zarząd spółdzielni zaprasza na zebranie.