13.05.2024

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich zawiadamia, że obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich odbędą się w byłym klubie „Kaesemek” przy ul. Wojska Polskiego 3 o godz. 17:00 w dniach:

I część – 4 czerwca 2024 r. – Armii Krajowej 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; Wojska Polskiego 5, 5a, 5b; Warszawska 24b, 24c, 26b, 28, 28a, 30a; Wojska Polskiego 1 m 63, 66, 69, 72, 75-115;

II część – 5 czerwca 2024 r. – 3 Maja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; Niepodległości 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17; Traugutta 1, 2, 3, 4, 6, 8;

III część – 6 czerwca 2024 r. – Mieszka I 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; 1 Maja 28a, 30-32, 36-42; Kiepury 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; Kilińskiego 13; Lipowa 6; Polna 5a, 7, 7a, 7b, 9, 11, 13a, 16; Hubala 4, 17-19, 17-15; Zamkowa 14, 16-18; Plac Kościuszki 1; członkowie nie zamieszkujący w zasobach spółdzielni;  

z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad i wybór prezydium walnego zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybory:
a) komisji mandatowo – skrutacyjnej,
b) komisji wnioskowej.
4. Odczytanie porządku obrad podanego w zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu.
5. Sprawozdanie o liczbie członków obecnych na walnym zgromadzeniu i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedłożenie sprawozdania z działalności zarządu i sprawozdania finansowego spółdzielni za 2023 rok oraz informacji o realizacji uchwał walnego zgromadzenia z 2023 roku.
7. Przedłożenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej za 2023 rok.
8. Informacja dotycząca realizacji wniosków z przeprowadzonej lustracji spółdzielni.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sprawozdania z działalności zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok – uchwała nr 1/2024,
b) przeznaczenia nadwyżki bilansowej osiągniętej w 2023 roku – uchwała nr 2/2024,
c) sprawozdania z działalności rady nadzorczej za 2023 rok – uchwała nr 3/2024,
d) absolutorium członkom zarządu – uchwała nr 4/2024.
10. Dyskusja.
11. Odczytanie zgłoszonych wniosków przez komisję wnioskową.
12. Zamknięcie obrad.

UWAGA:

– będące przedmiotem obrad materiały sprawozdawcze, w tym sprawozdanie finansowe, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdanie zarządu za 2023 rok, informacja o realizacji uchwał walnego zgromadzenia z 2023 r., informacja dotycząca realizacji wniosków z przeprowadzonej lustracji spółdzielni, sprawozdanie rady nadzorczej za 2023 rok oraz projekty uchwał są wyłożone do wglądu od dnia 13.05.2024 roku w lokalu siedziby spółdzielni przy ul. Wojska Polskiego 3 w pokoju nr 10 w każdy dzień roboczy w godzinach od 8:00 do 14:00; materiały będą również wyłożone na sali obrad.

– członkowie posiadający więcej niż jeden lokal mieszkalny, mimo że otrzymają zawiadomienie na wszystkie adresy, mogą głosować tylko na jednej części walnego zgromadzenia.

Zarząd spółdzielni zaprasza na zebranie.